»  Užitečné informace  »  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obsah:

 1. Kontaktní údaje prodávajícího
 2. Informace
 3. Doručování zboží
 4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
 5. Práva a povinností z vadného plnění
 6. Vyřízení reklamace
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Řešení sporů

Kontaktní údaje prodávajícího

Název: SPORT & MODA s.r.o
Sídlo : Ke Mlýnu 171, 149 00 Praha 4
IČ: 25148079

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C vložka 53623pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.prstove-boty.cz , www.funrun.cz , www.rejoice-e-shop.cz

Telefon: 222369222
Email: info@funrun.cz
Kontaktní adresa: Jindřišská 30 , 110 00 Praha 1 (kamenný obchod)
Provozní doba: Po-Pa : 10,00 – 18,30 (pohyblivá přestávka na oběd) So: 10,00 – 13,00

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Před ukončením objednávky je spotřebitel seznámen s celkovou cenou, tzn. cenou za výrobek, za dopravu, případně za dobírku apod.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle bez zbytečného odkladu. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a pokud by se vyskytly nějaké nedostatky, ihned nás kontaktoval. Pokud bude zásilka zjevně poškozena, doporučujeme zásilku nepřebírat.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad odešle prodávající kupujícímu ihned se zbožím nebo nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Nepřevezme-li kupující zboží do 7 dnů nebo v dohodnuté době porušením své povinnosti je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem nebo telefonicky upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy při nákupu distančním způsobem do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá společně s vraceným zbožím ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit všechny peněžní prostředky, nejpozději do čtrnácti dnů, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, na účet uvedeným kupujícím nebo event.jiným způsobem dle dohody. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat na adresu : FUN RUN, Jindřišská 30 , 110 00 Praha 1 nebo předat na adrese FUN RUN, Jindřišská 30 , 110 00 Praha 1 , zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu poštou nebo kurýrní službou nebo osobně na adresu FUN RUN, Jindřišská 30 , 110 00 Praha 1, kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení, používání či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

V případě zakoupení zboží na IČO nelze v rámci 14ti denní lhůty požadovat vrácení peněz. Na základě dohody s prodávajícím lze provést pouze výměnu za stejné zboží, popř. za jiné zboží ve stejné ceně.

Kupující nemůže od smlouvy odstoupit v případě:

 1. u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 2. u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 3. u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada – materiálová nebo výrobní - v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použije se ustanovení o záruce na jakost.

Je-li vada odstranitelná, může se spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese : FUN RUN , Jindřišská 30, 110 00 Praha 1 a to bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Pokud reklamaci uplatníte prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby, uveďte prosím své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace, a v co nejkratší době zašlete reklamovaný výrobek na adresu uvedenou výše. Pokud by spotřebitel uplatnil reklamaci elektronicky musí současně - obratem zaslat reklamované zboží na výše uvedenou adresu, jinak reklamace nebude přijata.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo vyřízení reklamace si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující musí prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi, výpisem z účtu apod.). Zboží zaslané k reklamaci by mělo být zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté, hygienicky nezávadné a kompletní. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace doručením reklamovaného zboží, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

O vyřízení reklamace bude kupující vyrozuměn formou sms nebo e-mailem nebo telefonicky na kontakt uvedeným v Reklamačním protokolu.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Spory lze řešit i mimosoudní cestou, pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě pověřená Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.adr.coi.cz případně je možno použít www.coi.cz/informace-o-adr/.

Provozováno na Provozováno na systému NetShops
Cookies Cookies
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.
Technické cookies
Zobrazit více
Reklamní cookies
Zobrazit více
Analytické cookies
Zobrazit více
Personalizované soubory cookie
Zobrazit více